RODO

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja dla osób zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników
Informacja dla klientów
Informacja dla dostawców
Informacja dla osób będących przedstawicielami lub pracownikami dostawców albo kupujących produkty lub usługi
Informacja dla osób, które zażyczyły sobie przedstawienia oferty

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, w firmie LOI-Poland Spółka z o.o., mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania: – zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, – ograniczenia celu, – minimalizacji danych, – prawidłowości, – ograniczenia przechowywania , – integralności i poufności. Wykonując obowiązki administratora danych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne osobom, których dane przetwarzamy w naszej spółce. Wszelkie pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować pisemnie na adres: LOI-Poland Spółka z o.o. 42-680 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 79 lub elektronicznie: info-loipl@tenova.com Pozostajemy z wyrazami szacunku Zarząd i zespół LOI-Poland Spółka z o.o.

Informacja dla osób zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zgłaszające się w procesie rekrutacji pracowników LOI-Poland Spółka z o.o. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOI-Poland Spółka z o.o. z siedzibą 42-680 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 79, • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, • celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji, • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, zawartych na piśmie, operatorom pocztowym, firmom: LOI Thermprocess GmbH z siedzibą w Niemczech, Tenova Deutschland Holding GmbH z siedzibą w Niemczech, Tenova S.p.A. z siedzibą we Włoszech – w związku z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego, a także w celach statystycznych, • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do czasu wycofania zgody, • ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, • ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

Informacja dla klientów

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne nabywające od firmy LOI-Poland Spółka z o.o. produkty lub usługi Jeśli nabywca towaru lub usługi jest osobą fizyczną, to LOI-Poland Spółka z o.o. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOI-Poland Spółka z o.o. z siedzibą 42-680 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 79, • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, w tym także dostawa towaru i obsługa ewentualnych reklamacji oraz doręczanie Pani/Panu korespondencji, • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na dokumentowaniu operacji gospodarczych i przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest prowadzenie wymaganej dokumentacji i jej przechowywanie przez czas określony w przepisach, • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń, • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi outsourcingowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji, firmom: LOI Thermprocess GmbH z siedzibą w Niemczech, Tenova Deutschland Holding GmbH z siedzibą w Niemczech, Tenova S.p.A. z siedzibą we Włoszech – w związku z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego, a także w celach statystycznych, • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy podatkowe i o rachunkowości określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Informacja dla dostawców

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, które sprzedały firmie LOI-Poland sp. z o.o. produkty lub usługi Jeśli sprzedający firmie LOI-Poland Spółka z o.o. towar lub usługi jest osobą fizyczną, to LOI-Poland sp. z o.o. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOI-Poland Spółka z o.o. z siedzibą 42-680 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 79, • Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania lub siedziby, NIP i inne dane, które poda Pani/Pan według własnej woli, przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, w tym także dostawa towaru i obsługa ewentualnych reklamacji oraz doręczanie Pani/Panu korespondencji, • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na dokumentowaniu operacji gospodarczych i przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest prowadzenie wymaganej dokumentacji i jej przechowywanie przez czas określony w przepisach, • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń, • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi outsourcingowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji, firmom: LOI Thermprocess GmbH z siedzibą w Niemczech, Tenova Deutschland Holding GmbH z siedzibą w Niemczech, Tenova S.p.A. z siedzibą we Włoszech – w związku z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego, a także w celach statystycznych, • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy podatkowe i o rachunkowości określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Informacja dla osób będących przedstawicielami lub pracownikami dostawców albo kupujących produkty lub usługi

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby będące przedstawicielami lub pracownikami dostawców produktów lub usług dla spółki LOI-Poland Sp. z o.o. albo kupujących od spółki LOI-Poland Sp. z o.o. produkty lub usługi, w tym przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników kontrahentów, a także osób ujawnionych do kontaktu Spółka LOI-Poland Sp. z o.o. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOI-Poland Sp. z o.o. z siedzibą 42-680 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 79, • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – interesami tymi są: a) zawarcie i wykonanie umowy kupna i sprzedaż produktów i usług, b) wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji przez określony w przepisach czas, c) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora, • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach, • cele przetwarzania to: a) zawarcie i wykonanie umowy kupna i sprzedaż produktów i usług z pracodawcą osoby lub podmiotem reprezentowanym przez osobę, b) wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji przez określony w przepisach czas, c) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora, • źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą albo pracodawca osoby, której dane dotyczą lub podmiot reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą, • jeśli źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych nie jest osoba, której dane dotyczą to kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, firmom: LOI Thermprocess GmbH z siedzibą w Niemczech, Tenova Deutschland Holding GmbH z siedzibą w Niemczech, Tenova S.p.A. z siedzibą we Włoszech – w związku z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego, a także w celach statystycznych, • usunięcie danych nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później – zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

Informacja dla osób, które zażyczyły sobie przedstawienia oferty

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które zażyczyły sobie od firmy LOI-Poland Spółka z o.o. przedstawienia im oferty produktu lub usługi Jeśli podmiot, który zażyczył sobie od LOI-Poland Spółka z o.o. otrzymania oferty towaru lub usługi jest osobą fizyczną, to LOI-Poland Spółka z o.o. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOI-Poland Spółka z o.o. z siedzibą 42-680 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 79, • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, • celem przetwarzania jest przedstawienie – na Pani/Pana życzenie – oferty (informacji handlowej) przed zawarciem umowy, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji, • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, świadczącym usługi outsourcingowe, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji, firmom: LOI Thermprocess GmbH z siedzibą w Niemczech, Tenova Deutschland Holding GmbH z siedzibą w Niemczech, Tenova S.p.A. z siedzibą we Włoszech – w związku z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego, a także w celach statystycznych, • dane będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty przedstawienia oferty, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przedstawienia oferty.